Daballii mindaa hojjattota mootummaa bara 2012

Для ботов

Gaaffii Mindaan Kan Wal Qabateen Poolisoonni Naannoo Oromiyaa Diddaa Kaasaa Jiru.

Abiyyi Ahimad ergaa gabaabaan Hidha haaroomsaa fi weerara vaayrasii koroonaaf deeggarsa taasisan. Ananis ta'ee hoggantoota Paartii Badhaadhinaa gochaa keessan gaariidhaan ni dinqisiifatu. Akkuma gaarummaa fudhanne gaarummaa deebisaa jirra. Hamma dhumaattis walumaan imalla jechuun MM Dr. Abiyyi Ahimad fuula Fb sanirratti ibsan. Taaddaasaa ibsaniiru. Namoonni kunneen yeroo gara hawaasatti makaman hawaasni loogii malee isaan simachuu akka qaban ibsaniiru. Akka FBCn TOI irraa odeeffatetti yeroo ammaa namoonni kumni 2 fi 36 iddoo tursiisa addaa keessatti ogeeyyii yaalaan hordoffiin taasimaafii akka jiru Dooktar Liyaan dubbataniiru. Abiyyi Ahimad Ummanni arjummaa waliif qabu cimsuu akka qabu dhaaman. Yeroo murteessaa kanatti uummanni garaalaafessi keenya arjummaan walii isaaniif agarsiisa jiranis namatti tola jedhan Dr. Kana kunuunsuu ummanni arjummaa isaa itti fufuu akka qabuus dhaamaniiru. Balaan akka kanaa yeroo addunyaa mudatu jaarraa tokkoon booda isa duraati. Sa'aa 24 keessatti namoota f qorannaan laabraatoorii kan taasifame yammuu ta'u, namoonni sadi vaayrasichaan qabamuun mirkanaa'era. Lakkoofsi namoota vaayrasichaan qabamaniis waliigalaan 55 qaqqabeera. Ministirri Ministeera Fayyaa Dooktar Liyaa Taaddasaan ibsa laataniin akka beeksisanitti, vaayrasichi gara Ityoophiyaa erga seenee jalqabee amma ammaatti namoota 2,f qorannaan laabraatoorii taasifameera. Labsicha ilaalchisee muummichi ministiraa Dr Abiyyi Ahimad ergaan ummataaf dabarsan miidiyaalee idileerratti deemaa Jira. Paartichi dhimma hammeenya dhibee Koronaafi haala Lammiilee itti baraaruun dandaa'amuufi Ajandaalee dabalataa irratti murtii ni dabarsa jedhamee eegama. Ob Shimallis Abdiisaa sirreeffamtoonni 13,f dhiifamaan akka gadi lakkifaman murteessan. Hojii baruu barsiisuu fuulduratti eegalamuufis kallattii biirichi kennu hordofanii raawwachuufi raawwachiisuu akka qabanis yaadachiisaniiru. Toora weebsaayitii biirichaa hordofuunis aadaa dubbisuusaanii gabbifachuu qabu jedhan. Barattootni sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa, akkasumas. Kitaaba ofharkaa qaban dubbisuu cinaattis hojiilee tola ooltummaarratti hirmaatanii hawaasasaanii gargaaruu akka qaban dhaamaniiru. Maaddiin dhiyaatee namni yoo itti dhufe, "nu'ii waa nyaachuuf jedhu miilli itti si fidee, haa nyaannu" jechuun aadaa keenya. Akkuma sana kan dhabe sooruun, kan daare uwwisuun, kan rakkate gargaaruunis aadaa keenya. Dhiyoo kana addunyaan dorgommii jennaan namnis ofittummaan mataarra bahuu eegallaan dagatamaa dhufe malee, waan qaban waliin qooddachuun bara rakkinaa darbuun barsiifata gaarii hawaas Biyya keenyatti barri fi 70n beelaafi hongeedhaan yaadatama. Faallaa kanaammoo bara jaalalliifi waliif birmannaa gaariin itti mul'ate jedhamees himama. Mana Akaa'iin midhaanii gogaan itti argamutti walitti qabamanii akka hin duuneef alanfachuufi bishaan itti liqimsanii jiraachuun dhaloota tarsuun kan itti dandaa'ame ta'uu seenaatu yaadata. Sanaan boodas biyyaafi ummanni keenya boqonnaa rakkinaa hedduu waliin darbeera. Hongee nageenyaa hedduu wayita keessummeessetti wal hin buusne. Ati du'i ani nan jiraadhaanis hin yaadne. Kanaafuu, boqonnaa rakkinaa dabarsine keessatti aadaa gaariin gabbifanne, galmee seenaa dubbifamu qofa osoo hin taane, har'aafis kan irraa baratamuu dha.

SBO Mudde 26 Bara 2012


Tuuta adda qabu, hamtuun hin onnanne Utubaan sibiilaa, bubbeen hin raafamne Gaachanan dhommooqne, waa ho'eef hin baqne Humna diinqaa-boroo, qorreef hin ligidoofne Anniisaa kuufamaa, madda dhuma hin qabne Hidda dhiiga sabaa, kan eessaan hanqanne Siyi Poolisii Oromiyaa, kan namuun durfamne! Saayinsii loltummaaf, ollaatuu sii ragaa Maatirraa baratte, hin deemne alagaa Leenjisaa Maandeellaa, Taaddeef ilma aagaa Aaddunyaa ijaarree, eenyutu nu diiga? Waa takkan shakkinu, seenatu nu beeka Aaddunyaa Nageessuuf, nut-qaba akeeka! Dureenkee Naamusa, uummataaf dursa laatta Maraatafi fayyaa, ija takkaan laalta Kan sobee maraatuuf, qorannoo taasifta Yakka diinan dhufe, sabarraa faccifta Biyya abdii kutte, abdii itti horta Gaafa gamteen dhufe, diina many'a kutta Bakkatti galchitaa, sabarraa rukuttaa! Mootummaan bu'uura waa hundaati. Biyyi tokko maalummaan ishii kan madaalamu humna goototaa ishiin qabduuni. Gootota gaafa rakkinaa rakkoo fuuldura dhaabbatan, Gootota gaafa Xiiqii uummata isaanitiif dursa Kennan, Gootota of aarsaa godhanii Dhalootasaanii, Uummtasaanii, Biyyasaanii Ol qaban qabaachudhaan eenyummaanshii madaalama. Itiyoophiyaa, Oromiyaan har'a kan geesse gootota hedduudhani. Gootota har'a jiraniin, Gootota kaleessa aarsaa kaffalaniin! Isinis Gootota Oromiyaa ijaartan, Itiyoophiyaa ceesistan taatanii ergama Ol'aanadhaaf qophaawuu keessanii gammachuu guddaan isinitti dhagahamuutu isinirra jiraata. Kan namaaf jiraatuu olitti namni hin jiru. Kan namaaf dhaabbatuu olitti namni biraa him jiru. Kan of aarsaa godhee kaan boqachiisuu olitti Mootummaan hin jiru, Sabboonummaan hin jiru. Kanaaf isin gootota dhugaati, Sabboontota dhgaati! Uummata keessa. Piroofesar Dr. Mararaa Guddinaa, Aangawoonni olaanoon, Ambaasaaddaroonni, Abbootiin qabeenyaa, Artistoonnifi kanneen affeeraman bir Saganticharratti Kab. Kabbadaa Deessisaa ergaa dabarsaniin "Oromoon Matakkal gumaachi sirna ce'uumsafi dagaagina aadaa, seenaa, eenyummaa Oromoo irratti gumaachi isaan godhan baay'ee olaanaa waan ta'eef, tumsi hirmaattonniifi hawaasni bal'aan Oromoo guddina artii kanaafi artistoota keenyaaf godhuu malan cimee itti fufuu qaba" jedhan. Muudni Muuda Nagayaatii?

Mootummaan itophiyaa hojjattoota isaaf dabaallii………


Waltajjiin kun dhimmoota ijoo akka Mootummaa Naannichaa fi Paartii Mootummaa hogganuutti hojjetamuuf karoorfamerratti xiyyeeffateera. Keessumattuu hojiiwwan gurguddoo fedhiibfi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuun jijjiirama akka biyyaa fi naannichaatti dhufe sadarkaa barbaadamurraan gahuuf xiyyeeffannoon olaanaa kennameera. Waltajjicharratti karoorri hojii mootummaa kilaastaroota baadiyyaa fi magaalaa fi hawaasummaatti qoodamee dhihaateera. Dhimmoonni dinagdee Oromiyaa guddisuun walqabatanii kroorfaman keessaa qonni sadarkaa olaanaatti qabameera. Gama hawaasummaatiinis hojiiwwan akka qulqullina barnootaa fooyyessuu fi dhiheessiin tajaajila fayyaas hojii xiyyeeffannoon Itti kennamee hojjetamudha. Olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuun nageenya naannichaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamus hojii isa olaanadha. Maricharratti hoggansi naannoo hanga Aanaa, Federaalaa, Finfinnee fi naannolee ollaa walumatti ol hirmaachaa jiru jechuon Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa gabaaseera. Sign in Join. Sign in. Log into your account. Sign up. Password recovery. Recover your password. Friday, April 10, Amharic English Arabic. Forgot your password? Get help. Create an account. Ejansii Tajaajila Oduu Itoophiyaa. Dooktar Kaatriin Haamliin boqatan. Dhaabbilee mankuusaa qorichaa 22 irratti tarkaanfiin fudhatame. Manni Marichaa Muudama Ministirootaa Raggaasise. All Rights Reserved.

Download: MiindaaHojjetaa Mootummaa Bara 2012.pdf


Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Biqilaa Hurrisaa dhimmi ragaa sobaa itti fufiinsaan kan raawwatamu ta'uu ibsan. Kana keessatti gaheen Miseensota Caffee olaanaa ta'uu ibsan. Biqilaan ibsaniiru. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee Obbo Abarraa Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Office Opening hour. Box: - Miseensota Caffee. Labsiiwwan Murteewwan Dambiilee Wixineewwan. Barruulee Biroosharoota Xal-oduu. Mata Duree. Kutaa 2ffaa - Friday, 21 February Gutuu isaa Dubbisuuf. Barreefamoota Haaraa Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara tti Saarbeetii Calcalii Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak.

Download: Sirreefama Mindaa Bara 2012.pdf

Iskeeliin kun daballii miindaa hojjattootaa osoo hin taane Sirreeffama iskeelii miindaa hojjattootaa sadarkaa hundatti walfakkeessuu fi istaandardi walfakkaata sadarka biyyaatti fiduudha. Dabalataanis,hojjataan biyya kana keessa jiru hundi ka'umsa,gulantaa ykn Fiixee iskeelii keessa seenanii walfakkaatu jechuudha. Cehumsi sirreeffama iskeelii mindaa kun hojjattoota Komishinii Gumruki, Waajjira Galiin ala barsiisota fi hojjatota fayyaas kan ilaallatuudha. Akkaataa kaffaltiin walqabtee, garagarummaan miindaa haaraa fi sadarkaa haaraa itti ramadameen gidduutti qarshiin jiru kan kaffalamu A. Garagarummaan miindaa lamaan walakkaa jiru yoo qarshii fi achii gad ta'e,miindaa haaraa irratti garaagarummaan argame miindaa durii irratti dabalamee kaffalama. Garagarummaan miindaa yoo wal irraa hir'ifamu qarshii kuma tokkoo ol yoo ta'e sadiif hiruudhaan bu'aa argame miindaa kaffalamaa ture irratti dabalamee miindaa waggaa kanaa ta'ee itti fufa. Fakkeenyaaf, miindaan anaaf amma kaffalamaa jiru yoo birrii ta'e, akkaataa ramaddii haaraan yoo Sadarkaa 13 ramadame ta'e, miindaan sadarkaa 13 'f ramadame ammoo qarshii Dhumarratti waggaa sadi booda daballiin bifa kanaan erga godhamee booda miindaa haaraa bira gaha jecha. Qajeelfamatu jedha. Jump to. Sections of this page. Accessibility help. Email or phone Password Forgotten account? Sign Up. Log In. Forgotten account? Not Now. Related Pages. Oromia Teachers Community Community group. Gurmeessaa Doctor. Galaana Gaaromsaa Artist. Andualem Bafakadu Demelce 1 Personal blog. Odaa Network Media. Tokkummaa Barsiisota Oromiyaa Business service. Gosple singer Daniel addisu Song. Recent post by Page. Abbaa gadaa harbooraa pireesidaantii ykn abbaa bokkuu. Abbaa gadaa koontomaa I pireesidaantii itti aanaa. Abbaa gadaa koontomaa II pireesidaantii itti aanaa 2ffaa. Abbaa caffee hayyuu duulaa -dura taa'aa paarlamaa. Abbaa dubbii waayyuu af-yaa'ii filannoo haasaa taasisu.

Oduu Galgalaa OBN 08 02 2011Comments on “Daballii mindaa hojjattota mootummaa bara 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>