Daballii mindaa hojjattota mootummaa bara 2012

SBO Mudde 26 Bara 2012

Waltajjiin kun dhimmoota ijoo akka Mootummaa Naannichaa fi Paartii Mootummaa hogganuutti hojjetamuuf karoorfamerratti xiyyeeffateera. Keessumattuu hojiiwwan gurguddoo fedhiibfi faayidaa ummata naannichaa mirkaneessuun jijjiirama akka biyyaa fi naannichaatti dhufe sadarkaa barbaadamurraan gahuuf xiyyeeffannoon olaanaa kennameera. Waltajjicharratti karoorri hojii mootummaa kilaastaroota baadiyyaa fi magaalaa fi hawaasummaatti qoodamee dhihaateera. Dhimmoonni dinagdee Oromiyaa guddisuun walqabatanii kroorfaman keessaa qonni sadarkaa olaanaatti qabameera. Gama hawaasummaatiinis hojiiwwan akka qulqullina barnootaa fooyyessuu fi dhiheessiin tajaajila fayyaas hojii xiyyeeffannoon Itti kennamee hojjetamudha. Olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuun nageenya naannichaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamus hojii isa olaanadha. Maricharratti hoggansi naannoo hanga Aanaa, Federaalaa, Finfinnee fi naannolee ollaa walumatti ol hirmaachaa jiru jechuon Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa gabaaseera. Sign in Join. Sign in. Log into your account. Sign up. Password recovery. Recover your password. Friday, April 10, Amharic English Arabic. Forgot your password? Get help. Create an account. Ejansii Tajaajila Oduu Itoophiyaa. Dooktar Kaatriin Haamliin boqatan. Dhaabbilee mankuusaa qorichaa 22 irratti tarkaanfiin fudhatame. Manni Marichaa Muudama Ministirootaa Raggaasise. All Rights Reserved.

Download: MiindaaHojjetaa Mootummaa Bara 2012.pdf


Wixata dhufu kana fincila waliigalaa eegaluuf jecha barsiisota guutuu biyyaatifs waamicha dhiyeessaniiru. Haaluma walfakkaatuun Barsiisotni Naannoo Amaaraa Godina Gondor, Dasee, fi Dabra birihaan fincila waliigalaa kanatti dabalamuuf qophii xumuraa akka jiran dhagahameera. Sochiin kun suuta suuta barattoota fi hojjattoota biroos hammatuun akka hin oolle tilmaamamaa jira. Kun taanan immoo caalattu fincila biyyoolessaa akka kaasuu malu hogeeyyin siyaasaa tilmaama isaanii gaazexoota biyya keessaa irratti daddarbachaa jiru. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Skip to content. Home About. Posted on April 1, by biiftuubilisummaa. Share this: Twitter Facebook Email Print. Like this: Like Loading This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:. Email required Address never made public. Name required. Search for:. Home About us Akeeka Contact. The Big Day January 22nd, Create a free website or blog at WordPress. Post was not sent - check your email addresses! Sorry, your blog cannot share posts by email. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy.

Download: Sirreefama Miindaa Hojjataa Mootummaa Bara 2012 Pdf.pdf


Baga Nagaan Gara Weebsaayitii. Caffee Oromiyaa dhuftan! Naannichaati Caffeen Oromiyaa hundaa ol gartuummaa fi aantuummaa isa filateeti,Caffeen Oromiyaa Dagaaginaa sirna Dimookiraasii fi dhugoomina bulchiinsaa gaarii fi qaamaa abbummaan hojjachaa jiru dha. Bara tti Oromiyaa naannoo diimokiraasiifi bulchiinsi Gaariin keessatti dagaage taasisuu. Karoora baajataa qopheessuu. Waajjiricha keessatti hojjeta. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee Obbo Abarraa Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Office Opening hour. Box: - Miseensota Caffee. Labsiiwwan Murteewwan Dambiilee Wixineewwan. Barruulee Biroosharoota Xal-oduu. Mata Duree. Kutaa 2ffaa - Friday, 21 February More Articles Gutuu isaa Dubbisuuf. Barreefamoota Haaraa Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara tti Saarbeetii Calcalii Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak.

Download: MiindaaHojjetaa Mootummaa Bara 2012.pdf


Oromo News. African News. Formerly Oromia Quarterly. Clarion University of Pennsylvania, Clarion, Pennsylvania. It also probes into human-wildlife 52 relations in and around the park. What approaches has been followed by the park administration in Nech Sar national park? What conservation implication does the different conception of nature entail? For instance, at present if a person is caught hunting or grazing his cattle in the park, he would be jailed for six months and would pay fifty Ethiopian Birr about three dollars per head of cattle. During the eviction, houses, crops, and properties were burnt to ashes. This led to protracted inter-ethnic conflict that further destabilized the region and impoverished the people. It rather tries to seek a rights-based solution to local communities. For the Guji and few Koore communities who still live adjacent to the park, the Sermale valley provides a means of survival that cannot be compromised. The agro-pastoralist Guji community has had long history of interaction with the wildlife. For the Guji, culture, peace and supernatural power, Waaqa God are strongly entwined. Baxterp. The Guji elders provide rituals and prayers to Waaqa on behalf of all people, cattle and their environment at large. Tadessep. Emotions and pride are centred on stock. Therefore, the Guji count not in terms heads of cattle but of moona kraal that ranges from seventy to hundreds. Despite owning large number of livestock, the Guji have traditionally no meat feeding culture. Traditionally, it was culturally prohibited among the Guji to eat the meat of wild animals. They argue that the relationship between the three is based on reciprocity. They state that. Waaqa created us with cattle so that we look after them, care for them and use them for our needs. They are also peaceful to us Group discussion, Ergansa, April These are what other people call wildlife. According to the people, the preys developed trust upon the people and approach them seeking protection. Another restriction is related to culture. The leaders are seen as intermediaries between the two. Restriction to bush meat is also related to social implications it perpetuates.

Download: Daballii Mindaa Bara 2012.pdf

Ragaa barnootaa sobaan walqabatee hojiin hojjetamaa ture gaarii ta'uufi hanga ammaatti hojjettoota kuma 15 ta'antu saaxilamee jira kan jedhan Hoog. Biqilaa Hurrisaa dhimmi ragaa sobaa itti fufiinsaan kan raawwatamu ta'uu ibsan. Kana keessatti gaheen Miseensota Caffee olaanaa ta'uu ibsan. Biqilaan ibsaniiru. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. Kaadhimamtoonni Miseensa Kaabinee Naannichaa ta'anii Tashoomaa Addunyaafi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Barbaachisummaa wixinichaa ilaalchisee Obbo Abarraa Obbo Ahimad Mahaammadiifi hubachiiftonni biroo Caffeef dhiyeessanii jiru. Obbo Issaa Boruufi qaamni wixinee kana qopheesse Caffeef dhiyeessanii jiru. Office Opening hour. Box: - Miseensota Caffee. Labsiiwwan Murteewwan Dambiilee Wixineewwan. Barruulee Biroosharoota Xal-oduu. Mata Duree. Kutaa 2ffaa - Friday, 21 February Gutuu isaa Dubbisuuf. Barreefamoota Haaraa Waajjirri Caffee Oromiyaa gitoota banaa armaan gadii irratti Jijjiirraan dorgomsiisee qacaruu waan barbaaduuf iyyaattoonni ulaagaa armaan gadii guuttan Sadaasa 05 - 15 Bara tti Saarbeetii Calcalii Daariktooreetii Bulchiinsa Humna Namaa Lak.

oromo news oduu etv afaan oromooComments on “Daballii mindaa hojjattota mootummaa bara 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>